Curriculum vitae

Opleiding

Pedagogische Akademie, Den Bosch (1974);

MO-A Pedagogiek, Nutsacademie Rotterdam (1977);

MO-B Pedagogiek, Nutsacademie Rotterdam (1979);

Doctoraal Onderwijskunde, Rijksuniversiteit Leiden (1981);

Doctoraat Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen (Promotor: prof dr H.P.M. Creemers) (1986).

Loopbaan

Onderwijzer, Gemeente Papendrecht (1974-1979);

Wetenschappelijk medewerker bij Cito te Arnhem (1979-1988);

Inspectie van het Onderwijs. Diverse functies, waaronder Hoofd Stafinspectie, Inspecteur PO en Coördinerend inspecteur PO en VO (1988-2017);

Bijzonder hoogleraar Onderwijstoezicht, Vakgroep Onderwijsorganisatie en -management, Universiteit Twente (2005-2012);

Bijzonder hoogleraar Onderwijstoezicht, Vakgroep Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-analyse, Universiteit Twente (2013–2015);

Projectleider Onderwijsverbetering Caribisch Nederland (Bes-eilanden) bij OCW (2009–2010);

Projectleider Pilot Leerwinst en Toegevoegde Waarde Primair Onderwijs bij OCW (2011–2014);

Projectleider Polycentric inspections of networks of schools: Erasmus+ 2014 Key Action 2 (KA2), Strategic Partnerships Project Outcome of selection process (2014-2016).

Bijzonder hoogleraar Algemene Onderwijskunde, School of Educational Management, Inter-Continetal University of the Caribbean, Curaçao. (2015-heden)

Guest tutor voor de module ‘Principles, Frameworks and Context of Educational Evaluation and Inspection’ van de master track ‘MA in Evaluation, Inspection and Educational Improvement’. Institute of Education, University College London ( 2015 – 2017).

Promoties

Saskia Tuin (2014). The quality of regulatory judgments of health care inspectors. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Promotiecommissies

Elvira Annevelink (2004). Class Size: linking teaching & learning. Enschede: Universiteit Twente.

Emma Branderhorst (2005). Wat is er mis met MIS? Ontwerp en evaluatie van een training in het gebruik van managementinformatie binnen het VO. Enschede: Universiteit Twente.

Henk Moelands (2005). Schoolzelfevaluatie: het evalueren van en door scholen. Arnhem: Cito.

Melanie Ehren (2006). Toezicht en schoolverbetering. Delft: Eburon

Kim Schildkamp (2007). The utilization of a self-evaluation instrument for primary education. Enschede: Universiteit Twente.

Manuel Bazo (2011). Transformational leadership in Mozambican primary schools. Enschede: Universiteit Twente;

Anneke Timmermans (2012). Value-added in educational accountability: possible, fair and useful? Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Fabienne van der Kleij (2013). Computer-based feedback in formative assessment. Enschede: Universiteit Twente.

Mechteld van Kuijk (2014). Raising the bar for reading comprehension. The effects of a teacher professional development program targeting goals, dat use, and instruction. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Maria Hendriks (2014). The influence of school size, leadership, evaluation, and time on student outcomes. Enschede: UniversiteitTwente.

Maarten Penninckx (2015). Inspecting school inspections. Antwerpen: Universiteit van Antwerpen.

Sandra Oude Wesselink (2015). Towards evidence-based government supervision in healthcare. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mirelle Hanskamp-Sebregts (2017), Audit Patient Safety Study. Nijmegen. Radboud Universitair Medisch Centrum.

Commissies

Voorzitter van de Beoordelingscommissie Effectief Toezicht van ZonMw (2010 – 2017).

Dit programma richt zich op uitbreiding en verspreiding van de wetenschappelijke kennis over toezicht en neemt de speerpunten van IGZ mee. Het programma betreft specifiek het onderzoek in het kader van de gevormde Academische Werkplaats Toezicht (AWT). De stakeholders te weten IGZ, iBMG, EMGO+, IQ healthcare en NIVEL vormen samen de Academische Werkplaats Toezicht (AWT). De basis voor het programma is het RGO-advies ‘Op weg naar evidence based toezicht’.

Lid van de Programmacommissie Kwaliteit van Zorg van ZonMw (2014- 2017).

Het doel van het programma is structureel kennis te verwerven over kwaliteit van zorg en over het verbeteren daarvan. Daarbij houdt het programma rekening met ontwikkelingen die de kwaliteit onder druk zullen zetten, zoals de vergrijzing en het dreigende tekort aan verzorgend personeel. Het programma is gericht op het voeden van professionals, beleidsmakers, bestuurders en managers met snel en goed toepasbare kennis, onder het motto: ‘dat-werkt’, waarbij het gaat om: het toepassen van bestaande kennis, het articuleren en onderzoeken van kennisvragen uit de praktijk en het kunnen inspelen op actuele vraagstukken. Zie ook.

Voorzitter van de Begeleidingscommissie van het onderzoek naar het Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen van het Verwey-Jonker Instituut (2014).

De gezondheidszorg in Nederland kampt met drie centrale problemen: de toenemende vraag naar zorg, een dreigend tekort aan zorgverleners en de stijgende zorguitgaven. Om deze problemen het hoofd te bieden dient een duurzaam zorgsysteem te worden ontwikkeld, met kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en toegankelijke zorg.  De Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opieidingen adviseert de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg. Hierbij baseert zij zich op de toekomstige vraag naar zorg en de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de zorg. Het doel is om een nieuwe beroepenstructuur voor de (gezondheicls)zorg en een daarop afgestemd opleidingscontinuum te ontwikkelen voor kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en toegankelijke zorg.

Lid van de Scientific Program Committee SIG 23 ’Educational Evaluation, Accountability and School Improvement‘ – First biennial meeting 2014 at the University of Bielefeld . Dates:10-12 November 2014.

Lid van de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit van de Hartstichting (2022 – )

Beoordelen van de maatschappelijke kwaliteit van onderzoeks-voorstellen op het gebeid van hart- en vaatziekten en de toepasbaarheid van deze onderzoeksresultaten in de praktijk. Zie https://professionals.hartstichting.nl/onze-missie/goed-onderzoek/maatschappelijke-kwaliteit/commissie-maatschappelijke-kwaliteit-(cmk)

Bekroningen

Bekroning door de Commissie Premiering Overzichtsartikelen van de Sociaal-wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen op 11 februari 1987 voor het artikel: Toetsgebruik in de onderwijspraktijk: stand van zaken, verschenen in het Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 11 (1986) 1, p. 2-22.

Vide Publicatieprijs 2009 voor het artikel De relatie tussen normen en oordelen in het toezicht op de gezondheidszorg (S.M. Tuijn, H. van den Bergh, P.B.M. Robben & F.J.G. Janssens) verschenen in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, jrg 87, no 6, 2009, 269-276.

Samen met prof dr Anne Bert Dijkstra Winnaar Beste Onderzoeksvoorstel Effect Meten Loont 2012 van het Meerjaren programma Effecten van Toezicht. Inspectieraad.

Volg mij op Researchgate en op Google Scholar

Geef een reactie